Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

 

Az alapfokú művészeti oktatás célja, hogy megalapozza a növendék művészi kifejező készségét, valamint előkészítse, felkészítse tanulóinkat a szakirányú továbbtanulásra.

A nevelésben nem választható szét az egyéni személyiségfejlesztés és a képességfejlesztés, ezért a két területet egységben látjuk, és a fejlesztéssel kapcsolatos feladatok is ezt a szemléletet tükrözik. Ennek a törekvésnek az a célja, hogy a közös művészeti élmény is az öröm forrása legyen, hogy a közös élmények erősítsék személyiségüket.

 

Az intézmény tanszaki kínálata (főtárgyak szerint):

Képző- és iparművészeti ág:

Grafika és festészet tanszak

Kerekes Gábor festőművész és grafikus művésztanár minden órán lelkesen és szívvel-lélekkel tanítja a rá bízott gyerekeket, hogy a festészet és grafika tanszakunkon különböző új technikákkal, alkotó módszerekkel ismertesse meg őket.
A gyerekek változatos képzőművészeti technikákat ismernek meg, fejlődik térlátásuk, esztétikai érzékük és kreativitásuk. Rendszeresen készítjük fel őket az országos és regionális szinten meghirdetett rajz pályázatokra, versenyekre. A legtehetségesebb tanulóink szakirányban tudnak továbbtanulni. Iskolánk az országos grafikai és festészeti versenyeken a legeredményesebbek között van, sőt mi is szervezünk Országos Alkotói Pályázatot.

Play Video

Képző- és iparművészeti ág:
Fém- és zománcműves tanszak

A fém– és zománcműves műhelymunka célja az általános és szakirányú vizuális műveltség megalapozása, fejlesztése mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek az átadása révén, melyek képessé teszik a tanulót fém– és zománcműves tervek, alkotások létrehozására. Célja továbbá olyan fejlett formakultúra, rajzi, színtani, plasztikai ismeret, technikai tudás átadása és igényesség kialakítása, amely felkészít a művészi igényű alkotómunkára, az igényes kép– és tárgyalkotásra. A műhelygyakorlat feladata a fém– és zománcművesség műfaji sajátosságainak megismertetése, a feladatok megtervezéséhez szükséges ismeretek elsajátíttatása, a tárgyalkotáshoz szükséges anyag– és eszközismeret, eszközhasználat biztosítása, a munkaszervező készségek, képességek, a tárgyalkotói tudás kialakítása.

Play Video
Play Video

Vincze Zita ötvös-aranyműves, zománcműves művésztanár nagy szakértelemmel és szeretettel oktatja, tanítja a gyerekeket a fém- és zománcműves tanszakunkon már 10 éve, ahol az ifjú művészek kiélhetik kreativitásukat a délutáni foglalkozásokon!

Művészeti iskolánk legfiatalabb művésztanára Bianka néni, aki nagy lelkesedéssel mutatja meg az elsős gyerekeknek a fém- és zománcművesség alapjait. Kedvessége, türelme és kreativitása határtalan, minden óra jókedvűen és derűsen telik!

Play Video

Képző- és iparművészeti ág:
Szobrászat és kerámia tanszak

Az agyaggal való foglalkozás a legősibb mesterségek közé tartozik, és máig megőrizte népszerűségét a gyerekek körében is.
Nagyné Török Zsóka fazekas népi iparművész, művésztanár végtelen türelemmel és kedvességgel fordul azok felé a gyerekek felé, akik a szobrászat és kerámia tanszakunkra járnak.
Mindig figyelembe veszi a diákok életkori sajátosságait, hiszen így lehet csak igazán sikerélményeket elérni!

 

Táncművészeti ág:
Társastánc tanszak

Társastánc tanszakunkon Gyarmati Viktória a gyerekek mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére törekszik már 10 éve. Az órán a táncos gyerekek talpraesettebbek és összeszedettebbek lesznek, megtanulnak jobban és tovább figyelni, jobb állóképességgel rendelkeznek, valamint megtapasztalják a mozgás örömét.
A tánc csoportba tartozás, egy közösséghez való tartozást, egy jó hangulatú és hasznos, fejlesztő időtöltést jelent. A fellépések, a szereplések, egyfajta magabiztosságot adnak a gyerekek mindennapjaiban, és az iskolai életükben is. A kapcsolatteremtés könnyebbé válhat, a társaikkal, és másokkal. Mindezeken keresztül, egészségesebb, sikeresebb, a mozgást szerető, és értő felnőtté válnak.

 

Play Video

Az oktatás az intézmény pedagógiai programjában meghatározott alapfokú művészetoktatás követelménye és tanszaki programja szerint történik.

A képzés 6+4 évfolyamból áll:

  • alapfok: 1-6

  • továbbképző: 7-10

A képzés formája csoportos.

A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát tehet, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet.

A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosítja fel a tanulót.

A jelentkezés minden tanévben jelentkezési lap kitöltésével történik és a szülő (gondviselő) aláírásával válik érvényessé.

A jelentkezés (beiratkozás) korhatára: 6-22 éves kor (a 6. életévet szeptember 1-jéig be kell töltenie a tanulónak)

Az alapfokú művészetoktatás térítési díj vagy tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatás.

Térítési díj ellenében vehető igénybe:

  • egy tanszakos képzés elvégzése (heti 4 tanórában) tanévenként egy meghallgatás (vizsga, alapvizsga, záróvizsga)

  • egy művészeti előadás egy alkalommal- a tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt- az évfolyam megismétlése egy művészeti képzésben

Nem kell térítési díjat fizetnie annak, aki:

– hátrányos helyzetű (és a szociális osztály erről szóló határozatát bemutatja – az igazolás érvényességének idejére)

– halmozottan hátrányos helyzetű

– sajátos nevelési igényű (testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista) amennyiben ezt a szülője (gondviselője) hivatalos okmánnyal    (jegyzői, gyámhatósági határozattal szakértői és rehabilitációs bizottsági szakvéleménnyel) bizonyítani tudja.

Tandíjat fizet az a tanuló, aki:

– nem tanköteles feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban,

– aki második, illetve több tanszakot is igénybe vesz

– aki más alapfokú művészeti iskolának is beírt tanulója (az egyik intézményben)

– aki a 22. életévét betöltötte

Egyéb szolgáltatások:

A képző- és iparművészeti tanszakokon biztosítottak a speciális eszközök, anyagok.

A tánc tanszakon az intézmény gondoskodik a különböző szintű rendezvényeken, versenyeken történő részvételhez a megfelelő viseletekről.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

X