Intézményünk két végzős diákja önszorgalomból készített egy-egy bemutató videót melyben bemutatják a tankertet, növényeinket és a munkát aminek a végeredményei a videókban láthatók. Jó szórakozást kívánunk azoknak, akik szánnak rá egy kis időt és megtekintik! Készítették: Szabó Adrienn 8.o. és Soós Rita 8.o. Köszönet a videókért!
Tankert Tanulóink az általam megírt tanterv, tanári és tanulói segédletek által felmenő rendszerben saját átélt tapasztalataikon keresztül ismerik meg a mezőgazdasághoz, környezeti értékekre, azok védelmére, a hulladék és energiagazdálkodásra, háztartás ökonómiára és az önálló életvitelt elősegítő praktikus gazdálkodási, termelési tárgykörökre vonatkozó tudás anyagot. 2009 óta felmenő rendszerben heti egy órában tanulhatják ezt a tantárgyat gyermekeink, amelyet egy-egy önálló modullal van kiegészítve. Tanórai és tanórán kívüli önálló feladatok, terepgyakorlatok során sajátítják el a tanulók a hagyományos és korszerű mezőgazdasági ismeretek alapjait. Össze kívánom kötni a korszerű gyakorlókert kialakításával a korszerű gyakorlati ismereteket a digitális ismeretekkel és az önálló kutató munkával! Ozsváth János intézményvezető Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre. Olyan értékek felismerésére és olyan fogalmak meghatározására, amelyek segítenek az ember és környezete kapcsolatának megértésében; a kapcsolat értékeléséhez szükséges készségek és hozzáállás kifejlesztésében. Segít kialakítani egy olyan etikai, érték- és cselekvési rendszert, amely figyelmet fordít a kulturális identitásra, a természet értékeire, hatást gyakorol a környezet minőségét érintő döntéshozatalra, személyiségformálásra és egy széles értelemben vett viselkedésmód kialakítására. A tankert ennek a színtere. 2009 óta Ozsváth János intézményvezető kezdeményezésére indult „tankert-programunk”, ahol a gyerekek nem csak a tankönyvekből ismerhetik meg a növényeket, hanem személyes tapasztalatokat szerezhetnek azokról és egész „életútjukról” az ültetéstől a növekedésükön át a terméshozatalig, majd a folyamat újra indulásáig bezárólag. Fóliasátorban minden évben ültetünk együtt paradicsomot, paprikát, uborkát és azokat gondozzuk. A tankert előállomásai már az óvodánkban megfigyelhető, ahol a gyerekek maguk ültethetnek virághagymát vagy magokat és utána büszkélkedhetnek vele, amikor már szép virágokat vagy érett termést hoznak a növények. Illetve óvodásainknak olyan kirándulásokat szervezünk, ahol találkozhatnak különféle haszonállatokat is, hogy véletlenül se keverjék majd össze a magyar szürkét a lila Milka tehénnel. A TÁMOP- projekt egyik legkiemelkedőbb, a tanulóink számára talán a későbbiekben is a legjobban hasznosítható tapasztalatokat adó innovációja a Mezőgazdasági- és életvezetési ismeretek. A tantárgy nevelési céljai és feladatai: • A tantárgy célja, hogy a tanuló a természeti törvényeket mozgatható összefüggéseket konkrét termesztett növény illetve tenyésztett állatfajokon keresztül megismerje. • Az egymásra ható természeti és a társadalmi törvényszerűségekben igazodjon el. • Sikerélményhez juttatni a közismereti tantárgyakból nehézséggel küzdő tanulókat. • Fizikai munka megismertetése, megszerettetése. • Gazdasági törvényszerűségek megismertetése. • A tanulók önállóságának növelése, döntési képességének javítása. • A felelősségteljes viselkedés, felelősségtudat fejlesztése. • Tanulókban a környezettudatos magatartás kialakítása. • Változatos módszerek és eszközök felhasználásával a tantárgy sajátosságait kihasználva sikerélményhez juttatni a tanulókat. • Esztétikai érzék fejlesztése. • Tanulóink ismerjék meg a tudatos életvitel összetevőit. Ismerje fel a tudatos életvitel lehetőségeit, korlátait. Alakuljon ki a tanulókban egy belső hajtóerő a tudatos életvitel megélésére! • Áldozatvállalási képesség kialakítása. • Ismerje meg a tanuló azokat a társadalmi normákat, amelyek betartása hatékonyan képes működtetni a közösségeket és a családot.